GOT SOME STUFF TO GIVE LMK WHAT STEVE SLATON AUTOS, FITZ AUTOS, AND VIKES AUTSO YOU GUYS GOT